KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Druhá etapa projektu Smíchov City
Zpět

Druhá etapa projektu Smíchov City

Přidáno 12. 6. 2019
Ilustrační foto
Jako KDU-ČSL Praha 5 podáváme připomínky ke druhé etapě výstavby Smíchov City.
1. Žádáme celkové posouzení všech záměrů v oblasti Smíchovského nádraží

Výstavba v oblasti Smíchovského nádraží představuje jeden ucelený záměr, který je realizován podle jedné urbanistické studie (z dubna 2010). Pro účely posuzování dopadů na životní prostředí a zdraví obyvatel je však záměr uměle rozdělován na samostatné části („etapy“). Tento postup vede podle našeho názoru ke zkreslení výsledků, protože nezohledňuje  vzájemné spolupůsobení posuzovaných vlivů. S tímto postupem nesouhlasíme.

2. Příliš velký počet parkovacích míst

Počet parkovacích míst v záměru se pohybuje u horní hranice, kterou připouštějí Pražské stavební předpisy (PSP). Celkem má v záměru vzniknout 1.353 stání (z 1.377 možných dle PSP). Dle PSP by přitom stačilo vybudovat 373 stání. Záměr povede k nárůstu dopravy na Malém smíchovském okruhu, tj. zhorší dopravní situaci v centrální části Smíchova, kde jsou již nyní emisní limity dlouhodobě překračovány. Obdobně záměr přivede novou dopravu do Radlického údolí. Záměr je v přímém rozporu se snahou o zklidnění dopravy v centrální části Smíchova.

3. Nedostatečná kapacita křižovatky Radlická x Dobříšská

Křižovatka Radlická x Dobříšská je za hranicí své kapacity. To jasně říká studie TSK Praha „Kapacitní posouzení křižovatky Radlická – Dobříšská“ (8/2016). Realizace záměru zhorší kvalitu ovzduší a hlukovou situaci v celém Radlickém údolí, kde jsou kvůli morfologii terénu špatné rozptylové podmínky. Stejně tak by záměr mohl zhoršit průjezd tramvají ulicí Radlická. Předložené  řešení je v rozporu se záměrem  omezení individuální automobilové dopravy v ulici Radlické.

4. Chybějící východo-západní průjezd pro IAD

Záměr sice obsahuje určité propojení ulice Nádražní s ulicí Radlickou pro automobilovou dopravu (podél plánované nové školy a podél budov OLOW a OLOE), ale současně se navrhuje omezení průjezdu (závora). To povede k tomu, že automobilová doprava směřující z Nádražní ulice do Radlické (popř. do tunelu Mrázkova) bude muset využívat podstatně delší trasu ulicí Za Ženskými domovy/Ostrovského. Toto dopravní řešení  je přínosné pouze pro nově budovanou zástavbu.  Pro  stávající zástavbu to znamená zvýšení dopravní zátěže a  negativního vlivu dopravy na životní prostředí.     

5. Chybí aktuální celková hluková a rozptylová studie; chybí celková dopravní studie

Odbor ochrany prostředí MHMP v podmínkách stanoviska ze dne 26. března 2012 předpokládá, že rozmístění a kapacity funkčních ploch i konkrétního řešení bude založeno na dopravním a emisně-imisním modelování. V rozporu s uloženou podmínkou neprobíhá monitorování a evaluace vývoje projektu s ohledem dopady na celé území Smíchovského nádraží.

6. Chybí reflexe stavu klimatické změny, resp. klimatické nouze - soulad s přijatou Adaptační strategií hl. m. Prahy na klimatickou změnu

Lokalita patří k nejvíce ohřívaným místům v Praze, viz http://portal.chmi.cz/.
Objem zastavěné plochy bude tuto zátěž zvyšovat. Kromě prokazatelného ohřívání, masa zastavěné plochy zhorší přirozenou cirkulaci vzduchu. Plochy zpevněné  jsou neúměrné k zeleným plochám. V navržených tzv. zelených plochách nejsou jasně vymezeny zasakovací plochy. Není pevně navržené ozelenění střech, jejichž  využívání klimatická nouze předpokládá a doporučuje.

Součástí záměru by mělo být zdůvodnění, jak jsou realizována adaptační opatření viz http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/ochrana_klimatu/strategie_adaptace_HMP_na_zmenuklimatu_struktinfo.html Specifickými cíli adaptace jsou snižování negativního vlivu extrémních teplot a městského tepelného ostrova (opatření, zvyšující podíl přírodě blízkých ploch ve městech, vytváření a udržení systémů ekologické stability, budování zelených střech a zelených fasád), snižování dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha (opatření vodního hospodářství, zvyšování retenční schopnosti krajiny, obnova původních koryt vodních toků, využívání dešťové a odpadní vody), snižování energetické náročnosti Prahy a podpora adaptace budov (využití technických prvků, solárních a fotovoltaických panelů, zateplování budov a jiná technologická opatření), zlepšení připravenosti Prahy v oblasti mimořádných událostí a krizového řízení atd.
 
7. Příčná průchodnost územím

Chybí navržení pohodlného spojení pro pěší a cyklisty (lávka) směrem západním do Radlic nebo na Malvazinky. Vzhledem k hlukovému a emisnímu zatížení této oblasti, viz https://www.mzcr.cz/, není možné občany, kteří by rádi využili pěší či cyklistické spojení, dále zatěžovat zdravotními riziky. Požadujeme umístění nadzemní lávky, která by směřovala nad frekventovanou komunikací přes portál tunelu Mrázovka do parku Santoška – v současnosti je tam pouze nevyhovující  příkré schodiště.
 
8. Chybí návrhy občanské vybavenosti pro kulturní vyžití,

které by mělo představovat kromě kulturní, ev. duchovní hodnoty i výraznou estetickou dimenzi. Například  koncertní sál, muzeum, společenský dům, případně  kostel, či kaple s komunitním centrem. 
 
Shrnutí:
 
Projekt vykazuje  základní urbanistickou vadu. Vytváří ostrov uprostřed  zastavěného a obývaného území,  který koncentruje  veškeré benefity moderní výstavby  sám do sebe a veškeré negativní vlivy své existence přesouvá do svého okolí.  Takto  navržené území není pro své okolí přínosné, ale naopak zatěžující.