KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Prohlášení k losování na ZŠ Nepomucká
Zpět

Prohlášení k losování na ZŠ Nepomucká

Přidáno 10. 5. 2022
Ilustrační foto
Odpověď Víta Šolleho, bývalého radního pro školství na dopis, který mu přišel v souvislosti s losováním, které spádové děti se dostanou na ZŠ Nepomucká a které budou umístěny do Poštovky. Celý původní dopis naleznete níže.
Vážení rodiče,
pokusím se na některé Vaše otázky z pozice opozičního zastupitele, v letech 2014-2018 radního pro školství odpovědět.

Ani ne před týdnem v úterý 3.5. na Zastupitelstvu Prahy 5 ubezpečovala paní starostka Zajíčková zastupitele a občany, že v Praze 5 se o spádové děti nelosuje. Řekla:

„V naší městské části, přestože každoročně přibývají tisíce obyvatel, se nelosuje v žádné základní škole o spádové děti. Jsme na tom velmi dobře, můžeme si vystavit jedničku, protože jsme zvládli doplnit kapacitu, zvýšili jsme od r. 2019 kapacitu o 440 míst a v žádné naší škole se o spádové děti nelosuje“.

Jak je vidět, nejen v ZŠ Nepomucká to není pravda.
 
Navýšená kapacita je chlubení se cizím peřím. Půdní vestavba v ZŠ Tyršova, přístavba ZŠ Waldorfská i rekonstrukce objektu bývalého Česko-rakouského gymnázia ve prospěch ZŠ Drtinova byly zasmluvněné a vybojované projekty z předchozího volebního období. V tomto období se podařilo zahájit i dokončit řada dalších projektů. Šlo například o znovuotevření ZŠ Pod Žvahovem, vrácení školství a rekonstrukce školičky Na Pláni a zrušení záměru uzavřít ZŠ Grafická. Rovněž otevření MŠ Waltrovka bylo dojednáno s developerem v předchozím volebním období, kdy také výstavba začala.

S nástupem paní Zajíčkové naopak byly pozastaveny některé projekty. Jedná se například o půdní vestavbu ZŠ Kořenského, rozšíření MŠ v Naskové ulici, v Nepomuckého ulici a v ulici Pod Lipkami. Místo toho vznikaly nereálné projekty přístavby ZŠ Podbělohorská či dočasné školy v areálu Tellus.

Přitom demografická studie a koncepce rozvoje školství existovala od roku 2018. Právě oblast Cibulek vyhodnotila jako místo s potřebou kapacitu navýšit. Minulá rada jednala o pozemcích s Uhelnými sklady a požádala hlavní město Prahu o svěření pozemků. Rovněž připravila záměry navýšení kapacit mateřských školy na Cibulkách. Na podzim roku 2018 převzala odpovědnost paní Zajíčková a jednání s Prahou bylo tak neobratné, že výsledek (zatím spíše příslib) se dostavil až za 3 roky.

K otázce proč bylo o zřízení nového detašovaného pracoviště rozhodnuto až 29. 4. 2022, tedy v době, kdy již běželo správní řízení o přijetí do školy?

Řešení s Poštovkou byl nápad na poslední chvíli pod tlakem rodičovské veřejnosti. Nemohlo být přijato dříve, protože probíhala soutěž na zhotovitele domu seniorů, do které se přihlásil nakonec pouze jeden uchazeč s cenou vyšší než maximální dle výkazu výměr. Zrušení KC Poštovka na sklonku roku 2019 jsem nepodpořil a hlasoval jsem proti. Mimo jiné tam totiž pracovala dětská skupina.

K otázce, proč nebyla realizována žádná z dalších možností rozšíření kapacity ZŠ Nepomucká, které MČ Praha 5 veřejně diskutovala?

„Projekt“ Tellus dle sdělení na Školském výboru nepovolil stavební úřad. Upřímně řečeno, může jít o výmluvu. Jednání probíhala celou dobu nejasně a jako zastupitel a člen Školského výboru jsem nedostal jedinou důvěryhodnou informaci. Otázka ZŠ Plzeňská je samozřejmě jasná. Paní Zajíčková přitom veřejně slíbila, že v případě potřeby několik tříd uvolní. Připomínám, že na rekonstrukci této školy existoval záměr i s výstavbou tělocvičny.

K řadě otázek se jako opoziční zastupitel vyjádřit nemohu, protože informace nemám.

K otázce, jak konkrétně jsem já přispěl ke zkvalitnění sítě předškolního a školního vzdělávání dětí z MČ Prahy 5?

V úvodu jsem uvedl řadu úspěšných projektů, které během let 2014-2018 navýšily kapacitu škol v MČ Praha 5. Dnes uváděné navýšení kapacity o 440 míst po roce 2019 paní starostkou je vyjma rozšíření MŠ Podbělohorská o bývalý služební byt výsledkem práce radnice  v minulém volebním období. Podařilo se také získat dodatečně v již beznadějné situaci 2 000 m2 pro školství v prostoru východní Klamovky a navázat spolupráci se soukromou MŠ U Nesypky ve prospěch spádových dětí na Hřebenkách.

Za velký úspěch považuji zavedení elektronického zápisu, se kterým jsem v Praze přišel jako první. Ten umožňuje eliminovat vícečetné zápisy a tudíž blokaci míst ve školkách a školách. Rovněž jako jediní jsme zavedli v Praze 5 spádové obvody mateřských škol. To bylo bohužel to první, co paní Zajíčková zrušila.

Zahájila svou vlastní „koncepcí“, která byla předložena školskému výboru na jaře 2019. Vyzněním tohoto dokumentu bylo a je, že kapacity škol a školek jsou naddimenzované, vyjma Košíř. Mluví o potřebě úspor na školství dokonce i za cenu, že MŠ budou na jedno místo přijímat dvě děti a důsledně naplňovat oddělení na výjimku, tedy na počet 28 dětí. Z odporu k projektům EU zrušila mnohé investiční projekty a hlavní poradkyní ustavila paní Drmotovou, která jako bývalá vedoucí školství stála za uzavíráním školských kapacit v Praze 5.

Dovoluji si rovněž dát odkaz na stránky, ze kterých je i odkaz na MAP (místní akční plán), který byl v roce 2018 dokončen a představoval dobrý výchozí bod pro další období - http://www.cibulky.info/solleho-koncepce-skolstvi/

Původní dopis od rodičů:
Vážený pane zastupiteli,
v návaznosti na dnešní losování budoucích prvňáčků v ZŠ Nepomucká, ve kterém se bude rozhodovat, které děti budou moci navštěvovat školní budovu ve své spádové oblasti, jak ji definuje vyhláška č. 4/2021 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech základních škol, a které děti budou umístěny do prvních tříd v bývalém KK Poštovka, se na Vás jako rodiče jednoho z dětí, kterého se losování a celá situace velmi dotýká, obracíme s následujícími otázkami:
  1. Proč bylo o zřízení nového detašovaného pracoviště rozhodnuto až 29. 4. 2022, tedy v době, kdy již běželo správní řízení o přijetí do školy? Proč MČ Praha 5 rodičům nepředložila řešení navýšení kapacity před termínem zápisů do školy, aby se mohli s touto variantou seznámit předtím, než svoje dítě do školy zapíšou? Na nedostatečnou kapacitu upozorňovali už loni rodiče tehdejších prvňáčků, bylo mimořádné zastupitelstvo, přesto MČ Praha 5 situaci opět řeší na poslední chvíli.
  2. Proč nebyla realizována žádná z dalších možností rozšíření kapacity ZŠ Nepomucká, které MČ Praha 5 veřejně diskutovala? Konkrétně zřízení tříd pro ZŠ a také MŠ v budově Tellus, která se nachází ve spádové oblasti Cibulek, nebo uvolnění tříd v bývalé ZŠ Plzeňská, která je sice mimo spádovou oblast, ale na rozdíl od KK Poštovka odpovídá normám pro školní budovu.
  3. Kdy si budou moci rodiče budoucích prvňáčků v tomto měsíci budovu bývalého KK Poštovka prohlédnout a seznámit se tak s prostředím, které budou od následujícího školního roku jejich děti navštěvovat?
  4. Jakou sumou byl navýšen rozpočet ZŠ Nepomucká, aby na dalším odloučeném pracovišti byla zajištěna srovnatelná kvalita vzdělávání nejen v rovině pedagogické, ale i administrativní a organizační?
  5. Jaké finanční prostředky byly z rozpočtu MČ uvolněny na adaptaci budovy, zřízení školní jídelny či tělocvičny a úpravy zahrady tak, aby z ní vznikla vyhovující školní budova s plným zázemím?
  6. Jak je zajištěn školní autobus, který bude děti ráno přivážet do odloučeného pracoviště Poštovka a po skončení výuky či družiny je bude zase odvážet do oblasti Cibulek tak, aby byla zajištěna bezpečnost dětí a stejný komfort pro rodiče, jako by naše děti navštěvovaly školu ve spádové oblasti?
  7. Jak bude zajištěna bezpečnost dětí v okolí budovy KK Poštovka – konkrétně v souvislosti s čtyřproudou Plzeňskou ulicí a plánovanou výstavbou developerského projektu Viladomy Poštovka (hustý provoz, stavební technika, hluk, prašnost)?
  8. Jak konkrétně jste Vy přispěl ke zkvalitnění sítě předškolního a školního vzdělávání dětí z MČ Prahy 5? Předškolní a školní kapacity jsou zjevně nedostatečné (u MŠ je dětí ze spádové oblasti 2 030, volných míst je pouze 665; u ZŠ je dětí ze spádové oblasti 1 197, volných míst 768 – stav k 9. 5. 2022, viz zápisové weby).
O kvalitě školské sítě a její dostupnosti vypovídá také fakt, že stovky rodičů pro svoje děti vybírají školní zařízení mimo městskou část nebo v soukromém sektoru. A není to proto, že by považovali práci pedagogických sborů jednotlivých škol za nekvalitní, ale proto, že nechtějí, aby jejich předškolní děti na otázku „Jak se těšíš do školy?“ odpovídaly „No, já nevím. Budu chodit tam, kam mě vylosujou.“ Platná legislativa každému dítěti zaručuje, že bude plnit povinnou školní docházku v místě svého bydliště a svých sociálních vazeb, to se ale v Praze 5 neděje.