KDU.breadcrumbs.homeVolby 2018 Náš program Příběh školy Pod Žvahovem
Zpět

Příběh školy Pod Žvahovem

Přidáno 7. 9. 2018
Ilustrační foto
Zástupce starosty za klub KDU a nezávislí, Mgr. Vít Šolle, popisuje cestu k obnovení ZŠ Pod Žvahovem:
Po volbách, když už byla dohoda o  koalici, zazvonil telefon. Bylo to pozvání k ohni v areálu školy Pod Žvahovem, který pořádá Taneční centrum Praha. O nějaký den později v našem zastupitelském klubu KDU – ČSL jednáme o tom, že v Hlubočepech je velký zájem rodičů, aby Pod Žvahovem byla obnovena základní škola uzavřená před 10 lety.  Tak začal můj nejdelší příběh ve funkci radního pro oblast školství.

Ustavující zastupitelstvo proběhlo 20. listopadu a hned začátkem prosince proběhlo první setkání s rodiči usilujícími o obnovu školy. Již 16. prosince přijala rada MČ můj předklad záměru znovuotevření školy od 1. září 2015. Zápis bude již v lednu, minimálně musí být zapsáno 17 dětí. Ještě mezi svátky ale není rozhodnuto, kdo se úkolu chopí. Je jasné, že škola musí zahájit jako detašované pracoviště. Jak prozíravé bylo, že jsem hned po jmenování navštívil všech 25 ředitelek a ředitelů a na základě získaných znalostí se rozhodl požádat o tento nelehký úkol paní ředitelku Mgr. Libuši Daňhelkovou ZŠ a MŠ Kořenského. Váhala, nejprve odmítla, ale pak (na štěstí) přijala. Otevřít znovu školu, není prakticky, ani administrativně jednoduchý úkol.

Návštěva nevyužívané části školy překvapuje. Především s ohledem na její správu. Přestože MČ neměla dosud s touto částí objektu žádný záměr, správní firma zde někde malovala, jinde měnila obklady a umyvadla ve třídách. Proč?  Jen temperování vyšlo ročně na půl milionu korun.  Zanedbanost objektu i zahrady je patrná. Máme pouze šest měsíců na to, aby vznikl projekt, aby byl vybrán zhotovitel rekonstrukce a první třídy mohly být zařízeny. V objektu je nájemcem druhé poloviny budovy Taneční centrum Praha a v pavilonu zvaném „kubánský“ firma Dantik. Oba nájemníci vedou navzájem válku. TCP válčí i s městskou částí. První obětí sporů bylo v roce 2010 gymnázium Buďánka, které po zrušení ZŠ objekt získalo vítězstvím v  soutěži do nájmu, ale bylo donuceno tehdejším vedením radnice přibrat i TCP. Gymnázium Buďánka pak raději areál opustilo. Myslím, že šanony k těmto konfliktům, které ne a ne skončit, zabírají na radnici hodně skříní. Napočítat náklady městské části za práci úředníků a právní služby by dozajista potvrdilo, že dotovat méně obsazenou školu by bylo bývalo levnější.

20. ledna 2015 se konalo první kolo zápisu do první třídy. Přišlo 19 dětí, čímž požadavek minimálně 17 žáků byl splněn a úsilí o znovuotevření školy se naplno přesunulo do oblasti rekonstrukce a administrativního zajištění detašovaného pracoviště. Správní firma Centra sama podala výpověď a správu převzala jiná firma. Bylo to dobré rozhodnutí. Inicioval jsem pravidelná setkávání v areálu se zástupci základní školy, TCP, Dantiku a správní firmy v zájmu spolupráce. Navrhl jsem vstřícné kroky k urovnání konfliktu mezi městskou částí a TCP. Ukončili jsme soudní spor se školníkem TCP, který bez právního titulu obýval služební byt v areálu, přiznali jsme TCP částku 1 787 780 Kč požadovanou za provedené investice, byť TCP neprokázalo k jejich provedení souhlas.  Zřídili vrátnou službu na podnět TCP k eliminaci bezpečnostních rizik u vjezdu do areálu. Vedle každoročních generálních rekonstrukcí jednotlivých pater jsme prostřednictvím správní firmy prováděli tolik zanedbanou údržbu (střecha, kotelna, kryt, zahrada). Řešilo se narovnání podnájmů, využívání tělocvičny, zpracovali jsme statické posouzení vybudování druhé tělocvičny nástavbou na stávající. Vyšlo negativně. Probíhala příprava výměny oken a zateplení areálu. Realizace se dvakráte odsunula, v těchto dnech je ale před dokončením. Je připraveno stavebně technické opatření k zlepšení dopravní bezpečnosti před areálem. Každoročně probíhal úspěšně zápis do další první třídy. Ani to nepřijde samo. Škola, radnice, spolek rodičů, všichni se tomuto nejdůležitějšímu úkolu věnovali s nasazením. Letos přišlo prvňáčků na dvě třídy. Růst pracoviště se neobešel bez potíží a krizí. Smysl obecné školy jako místa, kde sousedé jsou spolužáky a spolužáci sousedy, dnes i v dospělosti, je zdrojem a silou, která pomohla vždy jít dále a věřím, že tomu tak bude i v budoucnosti.

Přišel čas rozhodnutí, jak s žáky školy po absolvování I. stupně. Rodiče žáků projevili jednoznačné přání a odhodlání rozšířit projekt znovuobnovené školy i o II. stupeň ZŠ. Praha 5 proto v předstihu 19 měsíců vypověděla nájem soukromé taneční konzervatoři TCP. Důvodem je primární odpovědnost městské části za rozvoj základního školství.  Tuto výpověď pak potvrdilo i zastupitelstvo a přijalo potřebná rozhodnutí pro osamostatnění školy a rozšíření základní školy o druhý stupeň. Bylo vyhlášeno výběrové řízení a prvním ředitelem se stane Mgr. Jan Horkel, který již ve škole působí jako zástupce paní ředitelky Daňhelkové. Oba obětavě spolupracují se spolkem rodičů na uvedení snu o návratu základní školy na  Žvahov v život. Seznam těch, kteří svou prací a přispěním pomáhali a pomáhají, je dlouhý.

Ten příběh bude mít dobrý konec.

Mgr. Vít Šolle, zástupce starosty pro oblast školství za KDU a nezávislé