KDU.breadcrumbs.homeVolby 2018 Náš program Školství - naše gesce v uplynulém volebním období
Zpět

Školství - naše gesce v uplynulém volebním období

Přidáno 17. 9. 2018
Ilustrační foto
Minulé čtyři roky náš zastupitelský klub reprezentoval v radě zástupce starosty a magistr Vít Šolle. Body z programového prohlášení Rady byly pod jeho vedením a za skvělé práce odboru školství splněny. Chceme i nadále pracovat na tom, aby školy Prahy 5 měly v radnici dostatečnou oporu a abychom se vysokou úrovní našich vzdělávacích institucí mohli chlubit!
1. S ohledem na demografický vývoj připravíme dlouhodobou strategii školství pro MČ Praha 5.
- SPLNĚNO
2. Zahájíme odbornou diskusi o kvalitativním hodnocení našich škol směřující k růstu kvality vzdělávání dětí a ke zvýšení atraktivnosti a konkurenceschopnosti II. stupně základního školství.
- SPLNĚNO
3. Poskytneme školám podporu a motivaci k dalšímu vzdělávání pedagogů včetně teambuildingových aktivit, abychom udrželi nejen kvalitní a zkušené učitele a vychovatele, ale také pomohli s nástupem do praxe začínajícím učitelům.
- SPLNĚNO
4. Ředitelům škol nabídneme prostřednictvím odboru školství větší servis při řešení právních, ekonomických a organizačních záležitostí, které souvisejí s výkonem jejich funkce včetně příležitostí k profesnímu růstu.
- SPLNĚNO
5. Podpoříme polytechnickou výuku a polytechnické vzdělávání v mateřských i základních školách. Zaměříme se na potřeby rozvoje odborných kompetencí žáků pro další studium a v budoucnu uplatnění na trhu práce.
- SPLNĚNO
6. Zajistíme pro školství dostatek finančních prostředků, abychom udrželi a rozvíjeli kvalitní materiální podmínky pro práci našich pedagogů. Nechceme, aby se školství stalo obětí snižování rozpočtů. Poskytneme školám pomoc při čerpání financí z projektů EU.
- SPLNĚNO
7. Zajistíme dostupnost kvalitních forem péče o děti (jesle, mateřské školy, dětská centra, školní družiny atp.) pro děti všech rodičů. Připravíme koncepci příspěvků, které budou podporovat rodiči financované školní aktivity a potřeby, ze kterých by mohly být vyloučeny děti z ekonomicky slabých rodin.
- SPLNĚNO
8. Rozšíříme přípravné třídy (nultých ročníků základních škol) pro děti s odloženým nástupem do základních škol tak, abychom v co největší míře vyhověli poptávce našich občanů. Změníme pravidla pro umisťování dětí do školek. Nárok bude mít širší okruh rodin a přijímací řízení bude přehlednější a koordinovanější.
- SPLNĚNO
9. Budeme prosazovat zachování stávajících mateřských a základních škol Prahy 5. Naplněnost se musí odvíjet od specifických vzdělávacích potřeb žáků, především s ohledem na žáky s poruchami učení. Podpoříme zřizování a financování funkce asistenta pedagoga na našich školách.
- SPLNĚNO
10. K případným pronájmům či prodejům školních prostor budeme přistupovat velmi obezřetně. Nájemní smlouvy nesmí být uzavírány na dobu několika volebních období.
- SPLNĚNO
11. Budeme podporovat využití školních areálů i pro mimoškolní vzdělávací a volnočasové aktivity v odpoledních a večerních hodinách s cílem otevřít školy všem generacím a realizovat tak svůj komunitní potenciál. Vážíme si všech organizací, které pracují s mládeží v oblasti sportu, výchovy a smysluplného trávení volného času. Mají naši podporu při zajištění místa pro svou činnost. Nadále budeme jejich práci podporovat a to i finančně.
- SPLNĚNO
12.  Prosadíme kvalitnější a zdravější stravování ve školských zařízeních.
- SPLNĚNO
13. Ve školských zařízeních zpracujeme bezpečnostní analýzu jednotlivých objektů a přijmeme opatření k odstranění či snížení zjištěných rizik.
- SPLNĚNO
14. Podpoříme zapojení škol do mezinárodních projektů a ke spolupráci se školami našich partnerských měst.
- SPLNĚNO
15. Podpoříme spolupráci mezi školami a pedagogy nejen v zájmu společných sportovních, kulturních a vzdělávacích aktivit, ale i v zájmu výměny a šíření inspirativních řešení a dobrých zkušeností.
- SPLNĚNO
16. Připravíme koncepci využití dopravního hřiště Prahy 5 jako součást dopravní výchovy základních a mateřských škol včetně zájmového vzdělávání a volnočasových aktivit.
- SPLNĚNO
17. Podpoříme aktivity a projekty škol, které vycházejí z cílů etické výchovy a vedou děti k sociálním a odpovědným postojům.
- SPLNĚNO